22:35 53 90
post@elna-oslo.no

Vilkår

Salgsvilkår for Elna Oslo Sy- og Servicesenter v1.0

PARTER

Selger er: Elna Oslo Sy- og Servicesenter, Thorvald Meyersgate 48, 0552 Oslo
Telefon: 22 35 61 67 – Telefaks: 22 38 18 16 – e-post: post@elna-oslo.no og blir heretter omtalt som vi eller oss.

Kjøper er: Den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt du, deg, din eller ditt.

GENERELT

Disse salgsvilkårene gjelder for alt salg av varer og tjenester fra www.elna-oslo.no.
Salgsvilkårene utgjør sammen med bestilling og ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet.
Vi leverer i hele Norge, men ikke på Svalbard.

Salg til forbrukere er gjenstand for omfattende regulering. Følgende lover har betydning for salg på Internett og dermed for innholdet i salgsbetingelsene:

Forbrukerkjopsloven

Angrerettloven

E-handelsloven

Kredittkjopsloven

Avtaleloven

Vergemålsloven

Markedsforingsloven

Personopplysningsloven

 

Panteloven

Finansavtaleloven

Luganoloven

Les også mer på Forbrukerrådets sider om netthandel: http://forbrukerportalen.no/temaer/netthandel
Salgsbetingelsene og annen informasjon på www.elna-oslo.no er bare tilgjengelig på norsk.

OPPLYSNINGER GITT I NETTBUTIKKEN
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Vi reserverer oss derfor for skrivefeil og eventuelle prisforandringer. Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt.
Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet.
Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

KUNDENS PLIKTER
Den som er registrert som kunde hos Elna Oslo Sy- og Servicesenter, er ansvarlig for betaling av de ytelser Elna Oslo Sy- og Servicesenter eller Elna Oslo Sy- og Servicesenter sine samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Elna Oslo Sy- og Servicesenter sin side

BESTILLINGS- OG AVTALEPROSESS
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis den ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i nettbutikken, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett såfremt varene som er bestilt, ikke skal tilvirkes eller tilpasses spesielt for forbrukeren.
Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Ved eventuelt avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses ordrebekreftelsen som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt den er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.

REGISTRERING – PERSONOPPLYSNINGER
For å handle hos Elna Oslo Sy- og Servicesenter må du ha leveringsadresse i Norge.
Vi bruker bare personopplysninger du oppgir til oss for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. Vi sørger for at personopplysninger blir håndtert på en betryggende måte. Når du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for å levere varene til deg via transportøren du velger, samt kontakte deg om forhold i forbindelse med bestillingen. Vi er dessuten pålagt å oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsføring, avgifts håndtering og eventuell garanti-/returhåndtering, slik at denne historikken ikke kan slettes. Vi oppbevarer av sikkerhetshensyn også ip-adressen som er benyttet for å registrere bestillingen. Denne informasjonen er også tilgjengelig på kontosidene.

Kortnummer oppbevares ikke av Elna Oslo Sy- og Servicesenter utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering. Elna Oslo Sy- og Servicesenter selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart.
Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss.

BETALING
Kjøpesummen kan gjøres opp med bank- eller kredittkort. Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt.

PRISER
Prisene er oppgitt i NOK og inkluderer moms, f.n. 25 % dersom ikke annet er angitt. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet, som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

FORSENDELSE
Alle leveringer skjer med Posten. Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt. Leveringstiden er normalt 2-5 arbeidsdager (hverdager), avhengig av hvilken tid på døgnet bestillingen gjøres, og om varene er på lager. Kunde vil få beskjed når varene er utsendt. . Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen. Elna Oslo Sy- og Servicesenter har risikoen for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse

UNDERSØKELSE AV PRODUKTENE
Etter at du har mottatt produktene, må du, så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Dersom varen blir skadet ved levering skal dette snarest meldes til selger og helst på ankomstdagen via e-post. Det er viktig at du gir en fullstendig melding til oss på eventuelle skader som er oppstått. Ser du at emballasjen er skadet ved leveringstidspunktet så skal du også melde dette direkte til den som du kvitterer ut pakken av. For uavhentede pakker / brev (ved f.eks. post oppkrav) som sendes i retur (ikke blir løst ut) blir kunde debitert for frakt/returfrakt samt service honorar pålydende 500kr eks.mva. Selger vil aldri betale returfrakt for kunde slik at hvis kunde sender oss en pakke i retur vil kostnaden påløpe kunde og ikke selger.

REKLAMASJON OG GARANTI
Reklamasjon og garanti gjelder iht. Forbrukerkjøpsloven av 21. Juni nr. 34 2002.
Dersom produktene har feil eller mangler må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde ha oppdaget dette gi Elna Oslo Sy- og Servicesenter melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon).

Feilen må påvises når du får produktene i din besittelse. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner. Du kan ved feil eller mangler kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Før feil meldes til selger, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik selger har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til selger slik at selger kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir selger melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget.
Vi vil skriftlig bekrefte mottak av varer som sendes tilbake til oss eller vårt serviceverksted for inspeksjon eller feilretting. Retten til å reklamere gjelder i to år etter at du overtok produktet, eller fem år dersom produktet er ment å vare vesentlig mer enn to år. Retten til reklamasjon kommer i tillegg til angreretten.

Elna Oslo Sy- og Servicesenter er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Elna Oslo Sy- og Servicesenter godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Elna Oslo Sy- og Servicesenter sin kontroll, og som Elna Oslo Sy- og Servicesenter ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.
Elna Oslo Sy- og Servicesenter er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Elna Oslo Sy- og Servicesenter side. Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

AVHJELP
Selger skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av selger, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med selger, betaler ikke selger disse utgiftene.

ANGRERETT
Angrerettloven gir deg rett til å angre på ditt kjøp. Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen, gir oss melding om at du ønsker å benytte angreretten.For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme mengde og stand som du mottok den. Du har risikoen for transporten tilbake til oss og returforsendelse må betales av deg. Du mister ikke angreretten hvis du åpner og ser på vareforsendelsen, så lenge den kan leveres tilbake i tilnærmet samme stand og mengde som den ble levert. Du mister angreretten dersom du monterer, fjerner beskyttelsesfilm eller plast, løsner strips o.l. Varen vil i disse tilfeller ikke være i tilnærmet samme stand og mengde som den ble levert Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. De returnerte varene må pakkes inn slik at de ikke kan skades, og sendes som Postens Norgespakke, eller Servicepakke. Vi tar ikke imot postoppkrav eller rekommandert sending.

Vi gjør oppmerksom på følgende begrensning i angrerettloven Kapittel 4 paragraf 16: » Ved annet fjernsalg enn telefonsalg av varer som skal tilvirkes eller tilpasses spesielt for forbrukeren, kan det avtales at tilvirkningen eller tilpassingen påbegynnes før angrefristen løper ut, med den virkning at forbrukeren ved bruk av angreretten betaler for utført arbeid og medgåtte materialer”. Dette vil være gjeldende ved f.eks. dusjkabinetter som bestilles med bestemt mål, form, utførelse og farge iht. kundens spesifikasjon slik at en ikke vil kunne benytte seg av angreretten ved slike kjøp.Elna Oslo Sy- og Servicesenter er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg eller henteseddel er stilt til rådighet for oss. Ved benyttelse av angreretten må du fylle ut et tilbakebetalingsskjema som sendes oss, slik at vi kan tilbakebetale deg det du har betalt.

ENDRINGER I VILKÅRENE
Elna Oslo Sy- og Servicesenter forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

FORCE MAJEUR
Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

TAUSHETSPLIKT
Alle kundeopplysninger håndteres med stor diskresjon og kommer under ingen vilkår til å spres videre til utenforstående.

SKRIVEBESKYTTELSE
Alt innhold på disse nettsidene er Elna Oslo Sy- og Servicesenter, eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Elna Oslo Sy- og Servicesenter.

TVISTER
Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet.
Alle tvister som ikke løses i minnelighet skal løses etter norsk rett med verneting i Oslo.